پلتفرم معاملاتی فارکس

مقایسه بازار جهانی با بازار سهام ایران

همبستگی پویای شاخص نااطمینانی سیاست اقتصادی جهانی با نوسان بازارهای سهام، ارز و سکه در ایران: کاربرد الگوی M-GARRCH رهیافت DCC

در این مطالعه، تأثیر عدم اطمینان سیاست اقتصادی جهانی بر نوسان بازار سهام، طلا و ارز در ایران مورد بررسی قرار می­گیرد. از این رو، با استفاده از داده­های ماهانه شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران، قیمت مقایسه بازار جهانی با بازار سهام ایران سکه طلا و نرخ ارز برای دوره زمانی فروردین 1381 تا اسفند 1398، همبستگی متغیرهای ذکر شده در ایران با شاخص نااطمینانی سیاست اقتصادی جهانی بوسیله الگوی همبستگی شرطی مقایسه بازار جهانی با بازار سهام ایران پویای گارچ (DCC-GARCH) بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می­دهد که نوسانات سیاست اقتصادی جهانی اثر معنی­دار بر نوسانات بازار سهام، سکه طلا و ارز دارد. این شاخص به طور کلی اثر مثبت بر نوسان قیمت سکه طلا دارد (به جز دوره 1383-1386)، و بر نوسان بازار سهام و ارز نیز اثر مثبت و هم اثر منفی دارد. بنابراین، شاخص نااطمینانی اقتصاد جهانی در پیش­بینی نوسانات این بازارها مفید است و می­تواند پیش­بینی نوسانات سهام، طلا و ارز مقایسه بازار جهانی با بازار سهام ایران را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها

  • نااطمینانی سیاست اقتصاد جهانی
  • مدل همبستگی پویای شرطی
  • بازار سهام
  • بازار سکه طلا
  • بازار ارز

عنوان مقاله [English]

The dynamic correlation of global economic policy uncertainty index with stock, exchange rate and gold markets in Iran: Application of M-GARRCH and DCC approach

نویسندگان [English]

  • Malihe Ashena 1
  • Hamid La’l khezri 2

In this study, the effect of global economic policy uncertainty on stock, gold and foreign exchange market volatility in Iran is examined. Therefore, using the monthly data of Tehran Stock Exchange price index, gold coin price and exchange rate for the period from April 2002 to March 2017, correlation of the mentioned variables with global economic policy uncertainty in Iran has been investigated by the مقایسه بازار جهانی با بازار سهام ایران dynamic conditional correlation-GARCH model (مقایسه بازار جهانی با بازار سهام ایران DCC-GARCH). The research results show that fluctuations in global economic policy have a significant effect on stock, gold coin and exchange rate market fluctuations. This index generally has a positive effect on the fluctuations of gold coin price (except during 2004-2007), and has both positive and negative effect on stock and exchange market fluctuations. Thus, the global economic uncertainty index is useful in predicting market volatility and can improve stock price, gold price and exchange rate forecasts.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا