داد و ستد فارکس

انواع شکست

نسبت دنده چگونه کار می کند؟
شما می توانید دنده ها را تقریباً در هر چیزی که از اجزای چرخنده تشکیل شده، ببینید. موتور اتومبیل ها و سیستم های انتقال نیرو از تعداد زیادی دنده تشکیل شده اند. اگر یک دستگاه VCR را باز کرده و داخل آن را نگاه کنید، تعداد زیادی دنده در آن خواهید دید. ساعت های کوکی، جیبی و پاندولی هر کدام شامل تعداد زیادی دنده هستند، به ویژه اگر دارای زنگ یا ناقوس هم باشند. شما احتمالاً یک کنتور برق در کنار خانه ی خود دارید، که اگر محفظه ی شفاف و شیشه مانند داشته باشد می توانید تعداد ۱۰یا ۱٥ دنده را داخل آن مشاهده کنید. دنده ها هر جا که اثری از ماشین ها و موتور ها که حرکت دورانی تولید می کنند، باشد حضور دارند.

بررسی شیوع انواع علل شکست درمان اندودنتیکس هنگام ارجاع به متخصصین درمان ریشه جهت انجام درمان مجدد در شهرهای بندرعباس،شیراز و کرمان در سال ۱۳۹۷

در سال های اخیر با توجه به پیشرفت های قابل توجه در خدمات درمان اندودنتیک،انتظارات حرفه ای و عمومی برای حفظ دندانهای طبیعی در درمان اندودنتیک افزایش یافته است.همراه با این درمان های موفق کانال ریشه،درصد اجتناب ناپذیری از شکست های درمان اندودنتیک وجود دارد.امروزه توقعات مراجعین و بیماران نیز از درمان های مورد نظر بسیار بالاتر رفته که این مورد بر اهمیت اجرای صحیح و بی نقص فرایند های درمانی افزوده است.لذا بر آن شدیم تا با بررسی شیوع انواع علل شکست درمان اندودنتیک به شناسایی مشکلات پیش انواع شکست روی درمانی بپردازیم و در راستای کاهش این مشکلات قدم برداریم. روش کار:این مطالعه یک مطالعه ی توصیفی مقطعی بود که با هدف بررسی شیوع انواع شکست درمان اند و دنتیک هنگام ارجاع به متخصص درمان ریشه جهت انجام درمان مجدد در سه شهرستان بندرعباس،شیراز و کرمان(در مجموع۲۹متخصص)در سال ۱۳۹۷ انجام شد.داده ها را با استفاده از پرسشنامه ای تنظیم کردیم که دارای روایی و پایایی بوده جمع اوری شد. هر پزشک متخصص،پرسشنامه ها را با توجه به ۳۰کیس درمان مجدد که در مجموع ۸۷۰کیس هستند بررسی گردید.در نهایت داده ها وارد نرم افزار SPSSنسخه۲۲ و با استفاده از روش هاسی آماری توصیفی مانند درصد و جداول بیان شد.همچنین از آزمون Chi-squareبرای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها:نتایج حاصل از مطالعه انواع شکست انواع شکست ی ما نشان داد که فقط میزان شیوعBroken files inside the canalsاز لحاظ آماری میان متخصصین سه شهر متفاوت بود.همچنین در صدر علل شکست درمان از نظر متخصصین هر سه شهر به طور کلی ابتداPoor obturationسپس Untreated canalوUnder fillings of root canals obturationقرار داشت و بعد از آن Multiple errorوOver extension of root canal obturationقرار گرفتند.همچنین کمترین میزان شکست درمان با توجه به نظر متخصصین نیزAccess preparationبود. نتیجه گیری :با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه به منظئر افزایش رضایت انواع شکست مندی بیماران،دندانپزشکان عمومی باید به بیشترین علل شکست درمان که Poor obturation،Under fillings of root canals obturationو Untreated canalمی باشند توجه ای ویژه داشته باشند

انواع شکست

چکیده :
پدیده ریزش سقف در معادن زیرزمینی بطور مکرر اتفاق می افتد و علاوه بر ضررهای اقتصادی وارده، متاسفانه گهگاه منجر به تلفات جانی نیز می شود. در بسیاری از موارد طراحی نادرست پایه ها یا لنگه های نگهدارنده سقف سبب بروز اتفاقات ناگوار می شود. در بعضی از معادن نیز برای جلوگیری از ریزش، پایه های بسیار عریضی طراحی می گردد. این پایه ها اگر چه مانع ریزش می شوند ولی چون فراتر از حد نیاز طراحی شده اند بخشی از ثروت معدنی را نیز با خود دفن می کنند. راهکار بهینه در این بین، طراحی دقیق پایه ها یا لنگه های معدنی است تا هم از ریزش ممانعت شود و هم جلوی ضرر اقتصادی گرفته شود. فرمول های تخمین مقاومت پایه که تا بحال ارائه شده اند، بدلیل فرضیات ساده کننده ای که در دل آنها وجود دارد از دقت کافی برخوردار نبوده و ناگزیر از اعمال ضرایب ایمنی بزرگ بهنگام کاربرد عملی هستند. به دلیل محدودیت هاي موجود در روش هاي طراحی سنتی و تجربی، امروزه روش هاي عددي به طور وسیعی براي طراحی پایه های معدنی به کار می روند. در این تحقیق، هدف شبیه سازی انواع شکست و توزیع تنش در پایه های معدنی با استفاده از مدل سازی عددي است. با استفاده از مدل سازی عددی، انواع ریزش در پایه های معدنی شبیه سازی شده و توزیع تنش در داخل پایه و در داخل کارگاه استخراج مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور شبیه سازی عددی پایه های معدنی و کارگاه استخراج انواع شکست از نرم افزارهای FLAC3D، UDEC و Phase2 انواع شکست استفاده شده است.
کلمات کلیدی : پایه های معدنی، مدل سازی، روش های عددی، تئوری سطح تاثیر

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا